Privacy.

Verklaring Privacybeleid


Muziekvereniging Frysk Senioren Orkest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen we u in deze Verklaring Privacybeleid helder en transparant informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Frysk Senioren Orkest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee:

    • Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u aan ons zijn verstrekt;

    • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

    • Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

    • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

    • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt;

    • Wij zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, we willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Als muziekvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Verklaring Privacybeleid vragen hebt over deze verklaring of over ons privacybeleid in algemene zin dan kunt u hierover contact met ons opnemen via.: info@fryskseniorenorkest.nl